Een halve eeuw gecertificeerde vulstoffen voor asfalt SKG-IKOB KOMO productcertificaat biedt extra zekerheid voor gebruiker

872

De basis voor de huidige certificering van vulstof voor asfalt in de vorm van een SKG-IKOB KOMO-productcertificaat ligt alweer 50 jaar terug. Toen, om precies te zijn in augustus 1968, werd de Stichting Vulstof Controle opgericht, later omgedoopt tot Stichting Vulstof Certificatie (SVC). Best bijzonder want in die tijd was er nog helemaal geen sprake van bouwstofcertificatie. De sector voor vulstof voor asfalt liep hiermee voorop. In de 90er jaren ging het SVC-certificaat over in een KOMO-productcertificaat, zoals we het nu nog steeds kennen.

Voor vulstoffen voor asfalt kan een producent volgens de geharmoniseerde productnorm NEN-EN 13043 zelf te verklaren aan welke prestaties zijn product voldoet. Gebruikers willen echter graag meer zekerheid, zeker op het gebied van milieu, en vragen om een onafhankelijke controle. Hoe zit dit precies?

Gebruikers willen graag zekerheid van een constante kwaliteit door de jaren heen. Die krijgen ze als het om een KOMO gecertificeerd product gaat. Vandaar dat ook in Nederland SKG-IKOB als certificatie-instelling en Notified body wordt ingeschakeld om met een KOMO productcertificaat zekerheid te kunnen bieden aan de gebruikers. Hiermee voldoet het product aan dezelfde kwaliteitscontrole als in het buitenland vereist wordt.

Zowel de producenten van vulstof voor asfalt als de afnemers, de asfaltproducenten, achten de meerwaarde van het onafhankelijke productcertificaat in de markt van essentieel belang. Zij staan beide voor een goede productkwaliteit en willen dit graag borgen. Het is bekend, dat asfaltvulstof een grote invloed heeft op de functionele eigenschappen van asfalt. Dan is het goed, dat de asfaltproducent kan terugvallen op een op BRL 9041 gecertificeerde vulstof met nauwkeurig omschreven eigenschappen in een gespecificeerde bandbreedte. De gebruiker hoeft bij binnenkomst alleen de vrachtdocumenten te controleren, want hij weet dat de kwaliteitscontrole geregeld is. Daarnaast vereenvoudigt de constantheid van het product de mengselontwerpen van de asfaltproducent.

Controle van het productielaboratorium
In de BRL 9041 ‘Vulstof voor Asfalt’ valt onder producttechnische aspecten ook een toetsing van het niveau van het laboratorium van de producent. Een producent voert controle uit op zijn eigen productieproces. Onderdeel van de beoordeling is dat dit controleproces ook door een onafhankelijke derde gecontroleerd wordt. Dit gebeurt met externe verificatiebeproevingen, door een daarvoor geaccrediteerd onafhankelijk laboratorium. Dit laboratorium test of de geproduceerde vulstof binnen de aangegeven grenswaarden van de productprestaties valt. De producent kan hiermee aantonen dat zijn eigen kwaliteitscontrole op het juiste niveau plaatsvindt.

Ringonderzoeken houdt deskundigheid hoog
Vanuit de certificatieregeling BRL 9041 zijn de laboratoria van de producenten van vulstof verplicht om deel te nemen aan een zogenaamd ringonderzoek. Elke producent heeft voor de productiecontrole een laboratorium waarin de kwaliteit en de producteigenschappen van de vulstof periodiek gecontroleerd worden. Op basis van deze controleresultaten kan en zal de producent, indien nodig, het productieproces bijsturen.

In een ringonderzoek worden de beproevingsresultaten van het laboratorium van een producent vergeleken met de beproevingsresultaten van de andere aan het ringonderzoek deelnemende laboratoria. Hieronder valt ook een door de Raad voor Accreditatie voor de desbetreffende verrichtingen geaccrediteerd onafhankelijk laboratorium. Deze ringonderzoeken vinden driemaal per jaar plaats. Indien het laboratorium te veel afwijkt van het gemiddelde resultaat van het ringonderzoek worden passende maatregelen genomen om weer binnen de toegestane marge van het ringonderzoek te komen. Hiermee houdt de producent de deskundigheid op de eigen productiecontrole kwalitatief hoog.

Vulstof voor asfalt ook belangrijk voor bodemkwaliteit
SKG-IKOB controleert vulstoffen voor asfalt conform de BRL 9041 ook op milieuhygiënische aspecten, maar wat houdt dit precies in? SKG-IKOB controleert vanuit de certificatieregeling BRL 9041 of er voor vulstoffen voor asfalt met secundaire grondstoffen, zoals vliegassen, een 5-jaarlijks onderzoek is uitgevoerd op een asfaltmonster waarin de betreffende vulstof is verwerkt. Deze controle biedt, samen met het toezicht op de samenstelling van de grondstoffen voor de vulstof, zekerheid dat met de geleverde vulstof asfalt kan worden geproduceerd dat voldoet aan de eisen in het Besluit bodemkwaliteit (BBK).

Asfalt valt onder de bepalingen van het BBK. In dit besluit is voor steenachtige (bouw)materialen door de Nederlandse Overheid aangegeven in welke mate producten middels blootstelling aan (regen)water schadelijke stoffen mogen uitlogen.

meer informatie: www.skgikob.nl