Directeur Betonhuis, Ron Peters:

Betonhuis bundelt de krachten en belangen uit de cement -en betonindustrie. Betonhuis is eind 2017 opgericht door Cement&BetonCentrum, de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland en de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland. In totaal vormen zeven sectorverenigingen samen de koepelorganisatie:  Bestrating , Betonmortel , Betonproducenten, Cement, Constructief Prefab, Riolering  en Stenen en Blokken.  Cementproducenten, betonmortelbedrijven en betonproductenbedrijven zijn lid van een of meer sectorverenigingen van Betonhuis.

Ron Peters is directeur van Betonhuis in Woerden. We spreken hem niet op kantoor, maar op het bouwterrein van het indrukwekkende, nieuwe Afas Experience Center in Leusden. Ron Peters ziet, ongeveer anderhalf jaar na de oprichting van de nieuwe koepel, duidelijk het voordeel van het gezamenlijk optrekken van de diverse sectoren: “We hebben een gemeenschappelijk belang, dat is beton. Wij staan voor een goede betonindustrie en alleen ga je misschien harder, maar samen kom je verder.”

De rol van beton
“Beton heeft een lange levensduur, een gunstig milieuprofiel en veel verschijningsvormen, zoals je  bijvoorbeeld ziet bij de nieuwbouw van dit Afas Experience Center”, benadrukt Peters het belang van beton in onze duurzame samenleving. “De cement- en betonindustrie verwerkt zo’n 15 miljoen kuub per jaar. Dat is best veel, al zal het je niet verbazen dat wij dat graag nog ruimer zien toegepast. Maar de rol van beton is niet te overschatten: als je de hoogte in wilt, denkt in oplossingen, dan kom je altijd bij ons uit. Maar dat verhaal vertellen we nog onvoldoende.”

Activiteiten Betonhuis
“Betonhuis is de aanjager van een beter verbonden Nederlandse cement- en betonindustrie en een kenniscentrum voor overheden,” stelt Peters. “We willen de sector effectiever en slagvaardiger  maken. We staan daarnaast voor belangenbeharting van onze leden, voor kennisontwikkeling  omtrent betontechniek en voor de promotie van het duurzaam imago van beton. Samengevat willen we het epicentrum zijn van alles wat gaat over beton.”

De leden van Betonhuis kunnen daarnaast ook bij de koepel terecht voor opleidingen en leermiddelen, voor ondersteuning bij arbeidsvoorwaarden, vragen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en voor statistische informatie en dienstverlening. Peters: “Wij maken analyses en geven dat terug aan onze leden.”

De kernactiviteiten van Betonhuis richten zich op drie speerpunten:
1. Krachtige lobby
2. Imago van beton
3. Relevante informatievoorziening

Meer slagkracht
Ron Peters: “Eerder deed iedere sector dit apart en er zijn nog steeds wel sectorspecifieke zaken. Maar wat je ook ziet is dat er veel overeenkomsten zijn. Door dat samen te voegen ben je groter en heb je meer slagkracht. We willen de industrie op een hoger plan brengen en onze rol versterken. Eén van de zaken waar we ons op richten, is dat we eerder aan tafel willen bij opdrachtgevers en architecten. Wij zitten nu vaak achteraan in het proces, maar door eerder aan tafel te zitten, kunnen we meedenken en een betere planning maken. Als je met elkaar in het bouwteam zit, weet je van elkaars problematiek.”

Vers van de pers
“Onze website laat zowel het gezamenlijke als het sectorspecifieke zien”, aldus Peters. “De site is ‘vers van de pers’. We zijn nu bezig het besloten ledennet uit te rollen en we gaan per sector de zaak vullen. Wij faciliteren leden over informatie als ‘Hoe krijg ik de gemeente mee?, Wat behelzen de energiebesparende maatregelen? Welke rechten en plichten heb ik dan? Bij welk overheidsloket moet ik zijn?’, et cetera.  En om nog een voorbeeld te geven: 24 april is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen door de Eerste Kamer gegaan. Wat betekent het dan voor onze leden? Dat zoeken wij uit, analyseren het en we geven het antwoord op het ledennet.”

“Daarnaast hebben we sinds onze oprichting al ledenbijeenkomsten gehouden over onder andere  energiebesparende maatregelen, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en juridische aspecten van aanbestedingen. We hebben een update gemaakt van de veiligheidsposters en -voorlichting gegeven over onder meer een generieke poortinstructie en we zijn voor de branche in de bres gesprongen over de laagwaterproblematiek. Ons uitgangspunt is dat leden zich bezig moeten kunnen houden met hun core business. We zien het als onze taak om alles wat daar omheen zit uit te zoeken, te analyseren en terug te geven. Onze leden worden daardoor ontlast. ”

Themabijeenkomsten
Betonhuis organiseert door het jaar heen ook themabijeenkomsten, met relevante gastsprekers. Op het symposium ‘Beton voor een duurzame toekomst van Nederland’, op 25 juni aanstaande, wordt bijvoorbeeld dieper ingegaan op de mogelijkheden voor verdere duurzaamheid en circulaire groei, belangrijke onderdelen uit het Betonakkoord.

Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord in uitvoering:
‘’Met het Betonakkoord lopen we voorop in de wereld. Het akkoord draagt niet alleen bij aan substantiële verlaging van de milieudruk van beton, maar het versterkt ook de innovatiekracht en concurrentiepositie van deelnemende bedrijven en de opleidingsmogelijkheden van werknemers.’’
(Bron: Betonakkoord.nl)

“We zijn nauw betrokken bij de uitvoering van het Betonakkoord. Onze voorzitter, Rob van Gijzel, maakt deel uit van de stuurgroep en onze mensen zijn betrokken in de uitvoeringsteams”, aldus Peters. “Met het symposium geven we voor onze achterban, ministeries en andere deelnemers aan het Betonakkoord een vervolg.”

Symposium Beton voor een duurzame toekomst van Nederland
25 juni, MindCenter, Vianen

Het symposium is voor leden van Betonhuis, ministeries en voorschrijvers en mensen die betrokken zijn bij het Betonakkoord. Aanmelden is mogelijk, maar het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

Rob van Gijzel is dagvoorzitter en hij introduceert de volgende sprekers:

Friso van der Zee, Wageningen Environmental Research
Biodiversiteit en het Betonakkoord
In opdracht van Cascade hebben Wageningen University & Research en de Vlinderstichting onderzoek gedaan naar de impact van zand- en grindwinning op natuurwaarden. Met dit onderzoek is vastgesteld dat in gebieden waar delfstofwinning heeft plaatsgevonden de biodiversiteit na afloop van het project gemiddeld hoger is dan voorafgaand aan het project. Alles over het onderzoek en de relatie tussen de resultaten en het Betonakkoord.

Evert Schut, Rijkswaterstaat
Circulaire betonketen
Rijkswaterstaat en de gemeenten buigen zich over de vraag hoe de cement- en betonketen circulair gemaakt kan worden. Dit doen zij o.m. door actief deel te nemen in het Betonakkoord. Bij het vervangen van sluizen en waterkeringen onderzoeken de partijen in welke mate zij grondstofefficiëntie kunnen meewegen in openbare aanbestedingen voor infraprojecten.

Alexandra Boot, Boot advocaten
Juridische uitdagingen
Duurzaamheid is in alle branches en markten een actueel thema. De afgelopen jaren is in dat kader veel aandacht gevestigd op de circulaire economie. In juridische zin biedt circulair bouwen vooralsnog veel uitdagingen. Er is een aanpassing of flexibilisering van het goederenrechtelijke systeem noodzakelijk om een juridische inpassing van circulair bouwen te faciliteren.

Dorine Helmer, PwC
Gevolgen van een CO2-heffing
Het Kabinet heeft een ‘verstandige CO2-heffing’ voor de industrie aangekondigd. PwC onderzocht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken of andere landen ook dergelijke heffingen kennen en wat de gevolgen zijn voor de industrie. Leidt een nationale CO2-heffing tot meer groene investeringen of tot weglek van economische activiteit naar het buitenland?

Pim Peters, IMd Raadgevende Ingenieurs
Wat iedereen zou moeten weten over circulair construeren
Constructies kunnen een veel grotere bijdrage leveren aan de duurzaamheid van gebouwen dan op dit moment het geval is. Bij ontwerpers en constructeurs moet de knop om. Hergebruik van gebouwen of constructieve elementen legt bijvoorbeeld meer gewicht in de schaal, net als het rigoureus verminderen van materiaalgebruik.

Mantijn van Leeuwen, NIBE
Een Betonakkoord om trots op te zijn!
Welk perspectief heeft beton voor de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie? Welke kansen liggen er voor overheden, ontwerpers en de industrie? NIBE is deelnemer aan het akkoord en lid van de voortgangscommissie. Men ontwikkelt een roadmap om de doelstellingen van het akkoord te behalen.