Klimaatinstallaties veiliger door onderhoud en inspecties

570
Voor het beheer van je gebouw heb je te maken met milieuregels op het gebied van bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Deze regels zijn vastgelegd in wetten, een vergunning of in algemene regels. De Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste milieuwet. Iedere ondernemer moet zich aan de gestelde regels houden en is zelf verantwoordelijk voor naleving ervan. De omgevingsdiensten controleren namens de provincie of gemeente of bedrijven zich aan de regels houden. Dit gebeurt in samenwerking met andere instanties zoals bijvoorbeeld de brandweer, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en het waterschap. Meewerken aan deze controles is verplicht. Bedrijfscontroles vinden periodiek plaats. Hoe vaak jouw bedrijf wordt gecontroleerd en hoeveel tijd er tussen een controle zit, hangt af van de branche waarin je werkzaam bent en de actualiteit van bepaalde milieuthema’s.   

Wees voorbereid op een controle 
Een bedrijfscontrole wordt niet altijd aangekondigd. In het geval van een aangekondigde bedrijfscontrole vraagt de toezichthouder je vooraf om bepaalde stukken klaar te leggen. Het kan gaan om: 
 • het laatste jaaroverzicht van het elektriciteits- en gasverbruik; 
 • afgiftebewijzen bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen;
 • de certificaten, onderhoudsbewijzen (logboeken) en/of keuringsrapportages van: 
 • stookinstallaties,
 • koelinstallaties, 
 • vloeistofdichte vloeren, 
 • filterinstallaties, 
 • tanks, olie- of vetafscheiders, 
 • eventuele andere documenten die vanuit de milieuwetgeving van toepassing kunnen zijn. 
Voldoe met een klimaatinstallatie aan de wettelijke voorschriften 
Om te zorgen dat het binnenklimaat in een kantoorpand aangenaam blijft, zijn goedwerkende klimaatinstallaties een vereiste. Aan deze installaties moeten preventief onderhoud en periodieke inspecties worden uitgevoerd. Dit is niet alleen van belang voor het rendement van de installatie, maar ook om aan wettelijke voorschriften te voldoen en de veiligheid te kunnen waarborgen. Denk hierbij aan de verplichte EPBD-aircokeuring bij een totaal opgesteld koelvermogen van meer dan 12 kW.  

De frequentie van onderhouds- en inspectiewerkzaamheden is afhankelijk van het type, de koudemiddelinhoud en het gebruik van de installatie. In veel gevallen zijn meerdere onderhouds- en/of inspectiebeurten per jaar vereist om aan de wettelijke voorschriften te voldoen. Als eigenaar of beheerder van een installatie ben je verantwoordelijk voor de periodieke inspecties en keuringen in de gebruiksfase. Toezicht en handhaving op het gebied van inspecties en keuringen wordt uitgeoefend door de arbeidsinspectie of het bevoegd gezag in het kader van de Wet milieubeheer. 

Hoe ziet een controle eruit? 
Bij een controle aan de installatie zal er gekeken worden of zich een of meerdere grote lekkage(s) voordoen en of er sprake is van vaak voorkomende lekverliezen. Raadpleeg het NVKL-infoblad voor meer informatie over wat te doen in geval van lekkage. Ook wordt gekeken of het onderhoudsbedrijf van de installatie(s) beschikt over een geldig bedrijfscertificaat en of de monteur in het bezit is van een opleidingscertificaat. Tot slot wordt onderzocht of het logboek op orde is. Het logboek bevat ten minste: 
 • codering zodat duidelijk is bij welke apparatuur het logboek hoort;
 • de hoeveelheid in kilogrammen en het type F-gas waarmee de apparatuur is gevuld; 
 • de hoeveelheid in kilogrammen en het type F-gas dat aan de apparatuur is toegevoegd tijdens installatie, onderhoud of service en reparatie; 
 • de NAW-gegevens van het recycling- of regeneratiebedrijf als de toegevoegde f-gassen gerecycled of geregenereerd zijn; 
 • de hoeveelheid in kilogrammen en het type F-gas dat is teruggewonnen en verwijderd;
 • de NAW-gegevens van de onderneming die verantwoordelijk is voor de uitgevoerde werkzaamheden; 
 • de data waarop lekkagecontroles zijn uitgevoerd, de toegepaste methode en de resultaten van de controles; 
 • de oorzaak van de lekkage als die is geconstateerd; 
 • de naam van de gecertificeerde persoon die de werkzaamheden heeft verricht. 
Bovenstaande gegevens zijn terug te vinden op de werkbonnen. 

Kies een NVKL erkende installateur  
Alle controles op correct functioneren, preventief onderhoud en reparaties aan installaties met synthetische koudemiddelen mogen uitsluitend uitgevoerd worden door hiertoe bevoegde personen. Hier wordt tijdens een controle dan ook streng op gecontroleerd. Twijfel je welke installateur je hiervoor moet benaderen? Kies dan altijd voor een NVKL erkende installateur om zeker te zijn van kwaliteit, duurzaamheid en professionaliteit. Alle NVKL-installateurs zijn in het bezit van de NVKL-erkenning, waar ze één keer in de twee jaar op getoetst worden. Zij voldoen hiermee aan alle verplichte wetgeving van de F-gassenverordening en daarnaast aan eisen op het gebied van onder andere opleiding en vakkennis. Ze kennen de risico’s van koudemiddelen en werken met de juiste technische hulpmiddelen om hiermee om te gaan en de veiligheid te waarborgen. Een NVKL erkende specialist denkt met je mee en geeft gepast advies. Bovendien kun je altijd terugvallen op de zakelijke geschillencommissie en de geschillencommissie voor consumenten die aan de NVKL-erkenning zijn gekoppeld. Op www.nvkl.nl vind je installateurs die gecertificeerd zijn.