Nederland is een deltagebied met in het zuiden van het land geologische grind- voorkomens. Deze voorkomens liggen bovenstrooms langs de Maas in Limburg. In de Nederlandse bodem zijn grind en steenslag beperkt aanwezig. Nederland voorziet voor 30% in de eigen behoefte aan grind en steenslag. De overige 70% wordt geïmporteerd vanuit aangrenzende landen (Duitsland, België, Engels zeegebied) en voor een deel zelfs verder weg (Noorwegen en Schotland).

Jaarlijks wordt ca. 5,5 miljoen grind in Nederland gewonnen, waarvan 4,5 mln ton rond grind. We spreken van grind zodra de afmeting van de korrel groter is dan 4 mm. Het winnen gebeurt vooral in

het Grensmaasproject en een aantal andere rivierverruimingsprojecten langs de Maas. Door overmaats grind (>32 mm) en soms ook andere grindfracties te breken in klei- nere fracties, wordt jaarlijks aanvullend nog ca. 1 miljoen ton gebroken grind (steenslag) geproduceerd. Dit breken gebeurt in een 4-tal grindbrekerijen die eveneens gelegen zijn langs de Maas.

De steenslag die in deze 4 Nederlandse grindbrekerijen wordt geproduceerd kent diverse uitstekende toepassingsmogelijk- heden, het wordt vooral gebruikt in de wegenbouw. Zo wordt steenslag gebruikt in asfaltcentrales om er asfaltmengsels mee te maken, maar het wordt ook gebruikt om asfalt mee af te strooien (slijtlaag). Ook

wordt het toegepast als grof straatzand drai- nerend onder klinkers of als invoegsplit.

Gebroken grind wordt ook zeker gebruikt in de betonindustrie. Voor het specifieke hogesterktebeton is het gebruik noodzake- lijk maar ook wordt het wel aan het ronde grind (als het ware als grindvervanger) toegevoegd.

Gebruik van Nederlandse steenslag is om meerdere redenen zeer duurzaam. Immers, door het te grove Nederlandse grind te breken wordt ál het in Nederland gewonnen grind optimaal benut en wordt import -en dus transport- beperkt. Minder transport betekent minder CO2-uitstoot en daarmee beperking van milieueffecten.

Nederlandse Steenslag is daarmee een zeer duurzaam product voor
de GWW.
Maar de grootste duurzaamheidsslag wordt geslagen bij de winning van het grind wegens de realisatie van rivierverruiming (waterveiligheid) en natuurontwikkeling die gepaard gaat met de winningsprojecten. Deze projecten dragen bij aan een grotere biodiversiteit, natuur- en landschapsherstel en stimuleren de recreatieve ontwikkeling van Limburg. Een win-win-win situatie.

Diverse wetenschappelijke studies, waar- onder het LIFE-IP project uitgevoerd door de Wageningen University tonen een toename aan van natuurkwaliteit en soort- groepen flora en fauna nadat een winning is afgerond. Bewezen is dat de biodiver- siteit van met name de natte natuur een

enorme positieve impuls krijgt als direct gevolg van de zand- en grindwinning waar- onder ook steenslag.

In Nederland kennen we de Nationale Milieu Databank. Deze databank is gevuld met LCA’s van allerlei grondstoffen en bouwmaterialen. Voor alle bouwwerken in Nederland worden met gegevens uit deze databank de Milieuprestaties uitgerekend. Ook voor de Nederlandse Steenslag is de levenscyclus bepaald en opgenomen in de Databank. Daarmee is Nederlands Steen- slag het enige product waarvan de milieu- prestatie bekend is.