Onderdeel van de rol van de Vereniging Verticaal Transport (VVT) is het aangeven van de kaders, zowel wettelijk als privaat, waar bedrijven in de sector mee te maken hebben. De wet- en regelgeving, internationale normen en eisen van opdrachtgevers zijn hier een bron voor. De sector voegt hier haar deskundigheid aan toe door hier duiding aan te geven. Bij het geven van deze duiding is het noodzakelijk om dit af te stemmen met partijen waarmee wordt samengewerkt, of die een belang hierbij hebben, de stakeholders. Voor het vastleggen, het afstemmen van deze duiding, maar vooral ook bedoeld als voorlichting, worden richtlijnen opgesteld. Het opstellen van richtlijnen ter bevordering van en voorlichting over veilig werken is algemeen geaccepteerd. Richtlijnen die met dit doel zijn opgesteld worden dan ook gebruikt door opdrachtgevers en opdrachtnemers, voor werkvoorbereiding, het opstellen van offerte aanvragen en het uitbrengen van offertes. Daarnaast worden richtlijnen ook soms gebruikt bij de handhaving, door de Nederlandse Arbeidsinspectie, en ter verwijzing bij gerechtelijke procedures. Al met al voldoende redenen om op de hoogte te zijn van richtlijnen ter bevordering van veilig werken.

De VVT publiceert binnenkort de richtlijn mobiele kraan. Hierin wordt praktisch aangegeven waar men rekening mee dient te houden bij het werken met mobiele kranen. En nee, dit is niet alleen bedoeld voor de kraanverhuurder, maar met name ook voor de opdrachtgevers. De reden hiervoor is in de basis tweeledig; 

1) de inzet van de kraan is aan verandering onderhevig vanwege het ontwerp en de forse toename van de inzet van zware mobiele hijskranen,
2) de opdrachtgever in Arbowettelijke zin die is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving.

Dat is meestal dan niet de werkgever van de kraanmachinist, maar de opdrachtgever! 

HET HIJSTEAM
De verdeling van verantwoordelijkheden binnen het hijsteam is als volgt:

• De verantwoordelijke persoon draagt (namens de werkgever) de verantwoordelijkheid over de voorbereiding en de uitvoering van de hijsactiviteit.
• De supervisor vormt de link tussen de voorbereidende en de uitvoerende fase (overdracht hijsplan).
• De machinist en aanpikker zijn tijdens de uitvoering afhankelijk van de seingever en supervisor.

De opdrachtgever is verantwoordelijk en mag deze verantwoordelijkheid delegeren. Het betreft daarbij de rol van de Verantwoordelijke persoon. Alle personen bij een hijsklus die een rol invullen moeten deskundig zijn voor het uitvoeren van de deze rol. Ook dat is Arbowettelijk bepaald, zie plaatje hijsteam.

Interessant is dat de VVT het toezicht invult onder het begrip supervisie, omdat toezicht alleen te beperkt is. Er moet namelijk ook kunnen worden ingegrepen en maatregelen genomen worden als de situatie daarom vraagt.

Bepaling van de complexiteit
De verantwoordelijke persoon bepaalt de complexiteit van het werk doormiddel van een risicoanalyse (al dan niet schriftelijk):

• WAT wordt gehesen?
• WAARHEEN dient de last verplaatst te worden?
• WELKE POSITIE is geschikt als kraanopstelplaats?
• Zijn er SPECIFIEKE RISICO’S?
• WELKE mobiele kraan wordt gekozen?

De richtlijn kent ook een aantal verdiepingen, naslagwerken die kunnen worden geraadpleegd om meer over een onderwerp over het werken met mobiele kranen te weten te komen. Deze onderwerpen zijn: risicoanalyse, deskundigheid, de machine (mobiele kraan), veiligheidszones, wet- en regelgeving.

De richtlijn is te raadplegen op de website van de VVT, onder handige informatie.

De werkgever in de zin van de Arbowet stelt een verantwoordelijke persoon aan die invulling geeft aan het hijsplan en de supervisie (de werkgever blijft altijd eindverantwoordelijk).

De vorm en inhoud van het hijsplan hangen samen met de complexiteit van de hijsactiviteit. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

Standaard/repeterende werkzaamheden:
werkzaamheden binnen de scope van de bedrijfs-RI&E.

In de praktijk houdt in dat de benodigde deskundigheid voor de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden binnen het bedrijf aanwezig is.

Afwijkende/complexe werkzaamheden:
werkzaamheden (deels) buiten de scope van de bedrijfs-RI&E.

In de praktijk houdt dit in dat er niet zonder meer verwacht mag worden dat de benodigde deskundigheid voor de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden binnen het bedrijf aanwezig is.