SKG-IKOB laboratorium nu ook geaccrediteerd voor het testen van lateien voor metselwerk

bouwcomplex
SKG-IKOB is een door de Nederlandse overheid aangewezen Notified Body voor het testen en certificeren van een grote diversiteit aan bouwproducten. Het laboratorium in Geldermalsen is volgens ISO 17025 geaccrediteerd en sinds kort kunnen alle onder de scope van NEN-EN 845-2 vallende lateisoorten onder accreditatie worden beproefd.
De beproevingsnorm die vanuit de productnorm voor lateien NEN-EN 845-2 wordt aangewezen is NEN-EN 846-9.
In NEN-EN 845-2 zijn de bepalingen m.b.t. CE-markering voor lateien voor metselwerk opgenomen. Er lijkt in de markt een groot misverstand te bestaan over de wijze waarop lateien CE gemarkeerd moeten dan wel CE gemarkeerd mogen worden. De Europese Bouwproducten verordening CPR geeft aan dat, indien er een geharmoniseerde productnorm bestaat, de producten die vallen onder de scope van die norm, van CE markering voorzien moeten worden. Voor NEN-EN 845-2 is er verwarring omdat er geen materiaal specifieke eigenschappen zijn opgenomen, er zijn alleen functionele eigenschappen benoemd. Dit heeft tot gevolg dat meerdere type lateien van verschillende materiaal opbouw volgens deze productnorm CE gemarkeerd moeten worden. De lateien van staal, beton en metselsteen (staltonlateien) vallen allen onder de scope van NEN-EN 845-2.
Metaal- en prefabbeton lateien Met regelmaat kiezen marktpartijen ervoor om lateien van metaal van CE markering te voorzien op basis van de geharmoniseerde productnorm NEN-EN 1090. Daarnaast zijn er ook marktpartijen die hun prefabbeton lateien als lineaire prefabbeton elementen op basis van de geharmoniseerde productnorm NEN-EN 13225 van CE markering voorzien. Dit is echter alleen toegestaan voor lateien van metaal en prefabbeton met een overspanning van meer dan 4,5 meter. Lateien tot een lengte van 4,5 meter vallen expliciet binnen de scope van NEN-EN 845-2. Enkel lateien met een grotere overspanning zouden onder NEN-EN 1090 of NEN-EN 13225 kunnen vallen.
Stalton lateien Lateien van metselstenen met prefab wapening zijn ook onderdeel van de scope van NEN-EN 845-2. Voor deze lateien geldt dus ook dat een ITT beproeving door een aangewezen instantie‘Notified Body’ (NoBo) uitgevoerd dient te worden. Op basis van deze beproevingen dient de producent een prestatieverklaring op te stellen en de lateien van CE markering te voorzien.