Afbeelding
veiligwerken-VVT-rupskraan-

Vereniging Verticaal Transport; veilig werken op grote hoogte

gww
De Vereniging Verticaal Transport (VVT) is de brancheorganisatie voor bedrijven die actief zijn bij projecten voor het deskundig hijsen en heffen van goederen en het verrichten van werkzaamheden op hoogte. Leden van de VVT zijn traditiegetrouw verhuurders van mobiele kranen, maar ook verhuurders van hoogwerkers, railkranen (KROL) en torenkranen. De VVT heeft ongeveer 170 bedrijven als lid.
De VVT verenigt bedrijven werkzaam in het verticaal transport en onderhoudt het contact met en tussen de leden in de meest ruime zin. Ze stimuleert de ontwikkeling en behartigt de belangen van de verticaaltransportbranche in het algemeen en van haar leden in het bijzonder.
Kernwaarden van de VVT zijn:
  • Stimuleren van veilig werken
  • Stimuleren van deskundigheid en vakmanschap
  • Stimuleren van een duurzame werkomgeving
  • Stimuleren van een level playing field in de sector
  • Verbinden en informeren.
‘De VVT helpt een goede werkomgeving te creëren bij haar leden en stimuleert veiligheid en vakmanschap in de verticaaltransportbranche’
De VVT draagt als branche actief bij aan specifieke maatschappelijke doelstellingen, zoals het bevorderen van veilig werken, fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, duurzame inzetbaarheid en milieu.
Betrokkenheid leden De leden van de VVT hebben de belangrijkste stem in het beleid en de plannen voor activiteiten van de VVT. De missie van de VVT is het kompas, de invulling gebeurt met de leden. De VVT kent een ledenbestuur en commissies waar leden met specifieke deskundigheid in vertegenwoordigd zijn. Het secretariaat adviseert het bestuur en voert het beleid en de plannen namens het bestuur uit. Elk jaar legt het bestuur daarvoor verantwoording af aan haar leden. Dit was zo, en dit blijft zo.
Verbinding Daarnaast zoekt de VVT de verbinding met betrouwbare partijen die een gemeende interesse hebben in de sector en daaraan willen bijdragen. Met die partijen gaat de VVT een verbinding aan als geassocieerd bedrijf. Deze bedrijven voegen waarde toe voor de leden, waarbij men gebruik kan maken van de aanwezige kennis en de faciliteiten van de VVT. De VVT en de geassocieerde bedrijven zoeken in deze samenwerking naar de toegevoegde waarde die bedrijven in de sector kan versterken. In ruil hiervoor sponsort men de VVT.
Veilig werken De branche is op zoek naar volledige integratie van veilig werken in de sector. Het realiseren van een dynamisch systeem van risico-inventarisaties en -evaluaties om te komen tot het gewenste niveau van deskundigheid en beheersmaatregelen, moet mogelijk zijn door gebruikmaking van nieuwe informatietechnologieën en -systemen. De VVT gaat hier onderzoek naar gaan doen.
Samenwerking De VVT zoekt naar relevante verbindingen en samenwerking met andere brancheorganisaties, maar ook naar samenwerkingsverbanden zoals de stichting TCVT en de SSVV, de Stichting Samenwerking Voor Veiligheid. De VVT streeft naar verbetering van de onderlinge samenwerking op basis van wederzijds respect. Het is van belang om de kennis die de afzonderlijke branches in huis hebben, op een toegankelijke manier met elkaar te kunnen delen en maatregelen collegiaal te laten beoordelen. Platformtechnologie kan daarbij zeker helpen. Daar denken we dan ook over na.
Vakmanschap Voor vakmanschap zoekt de VVT de oplossing in het ontwikkelen van instrumenten voor bedrijven betreffende een leven lang leren, ofwel leren tijdens het werken. Onderdeel daarvan is het opstellen van beroepscompetentieprofielen ten behoeve van het ontwikkelen van opleidingsaanbod en examinering voor certificatie en diplomering. De VVT heeft hiervoor een opleidingskolom voor de sector opgesteld.
Praktische instrumenten en tools De VVT zorgt voor praktische ondersteuning voor de leden. Zo worden er richtlijnen opgesteld, zoals AI-17 Hijs- en hefmiddelen en instructiemateriaal voor werknemers zoals het VVT veiligheidshandboek. Verder helpt de VVT leden bij het voldoen aan bijvoorbeeld VCA- en ISO 9001 en 45001 certificatiesystemen. De veiligheidsladder wordt daaraan toegevoegd. Dit wordt steeds meer digitaal ondersteund door de VVT.
VVT Emissietool Vanwege de toenemende vraag naar gegevens over uitstoot van materieel, o.a. bij bouwprojecten, heeft de VVT een praktische rekentool ontwikkeld. Deze emissietool berekent op basis van materieelinzet per project de uitstoot van CO2 en NOx. Fijnstof wordt binnenkort toegevoegd. De tool is op juistheid gevalideerd door Panteia.
Europa Het Europese beleid van de VVT is gericht op harmonisatie van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld voor certificatie van machinisten, keuringen van kranen, wegontheffingen voor kranen en ideeën over ontwerp van toekomstige kranen. Hiervoor is de VVT actief betrokken bij de ESTA (Europese koepelorganisatie voor kraanverhuur en exceptioneel transport) en neemt deel aan relevante internationale normcommissies en overlegorganen om van betekenis te kunnen zijn.
Werkbak hangende in een kraan De regelgeving voor het werken met werkbakken in kranen is in 2020 onterecht aangescherpt door het ministerie van SZW. Van het begin af aan heeft de VVT zich tegen deze aanscherpingen verzet en zal dit blijven doen. Werkgevers moeten ten alle tijden de mogelijkheid hebben om de veiligste werkmethode te gebruiken voor hun werknemers. Een werkbak in een kraan is zeer veilig.
Lion Verhagen, directeur VVT
Website: www.verticaaltransport.nl