|
| |

Voorbereiden op Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwen

gww
De subsidieregeling om de aanschaf van mobiele werktuigen met zero- en laag emissie in de bouw te stimuleren wordt waarschijnlijk pas in mei opengesteld. Toch is het goed om nu al te beginnen met de voorbereidingen voor de aanvraag, want de verwachting is dat de er heel veel ondernemers hier een beroep op gaan doen.
Oorspronkelijk was de hoop dat de regeling in maart van start kon gaan. Echter doordat bij de consultatie van de conceptregeling in december zoveel vragen werden gesteld bleek al snel dat die datum onmogelijk gehaald kon worden. Nu streeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) er naar om de definitieve tekst van de Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB) eind maart in de Staatscourant te publiceren.
Pas na publicatie van de SSEB regeling in de Staatscourant stelt RVO alle relevante informatie, inclusief bijbehorende documenten, beschikbaar. RVO organiseert omstreeks die tijd ook een webinar om uitleg te geven over de aanvraagprocedure. Ik adviseer je echter om daar niet op te wachten, want alle zaken zijn misschien nog niet bekend toch kun je nu al de nodige voorbereidingen treffen. Dat doe je onder meer door alvast een viertal zaken te controleren, zodat je straks sneller een beroep kunt doen op de regeling.
1: Aanvragen eHerkenning niveau 3 Om zaken te kunnen doen met de overheid en instanties als het UWV en RDW heb je eHerkenning. Die heeft verschillende betrouwbaarheidsniveaus. RVO verlangt minimaal niveau 3. Als je nog geen eHerkenning hebt of nog werkt met een lager betrouwbaarheidsniveau vraag dan niveau 3 aan. Er zijn meerdere providers. Alles over aanvragen en gebruiken van eHerkenning lees je op: www.eherkenning.nl
2: Inschrijving KvK controleren Voor spoor 1: ’aanschaf’ en 2: ‘retrofit’ van SSEB komen alleen in Nederland gevestigde bouw-gerelateerde bedrijven in aanmerking. Bedrijven moeten door middel van hun SBI-code kunnen aantonen dat zij werkzaam zijn in burgerlijke & utiliteitsbouw, grond- weg en waterbouw, sloopwerk en/of bouwinstallatie. Maar ook offshorebedrijven of verhuurbedrijven die bouwmaterieel verhuren voor de bouw behoren tot die doelgroep. Bij KvK zijn deze ingeschreven onder de SBI codes: 41, 42, 43, 39.00, 49.41, 50.20.1, 77.12, 77.32 of 77.39. Enkele voorbeelden zijn: wegenbouw en stratenmaken (42.11), leggen van kabels en buizen (42.2), natte waterbouw (42.91) slopen van bouwwerken (43.11) en grondverzet (43.12). In de praktijk kan dit helaas betekenen dat bijvoorbeeld een gespecialiseerd groenbedrijf of hovenier deze subsidie niet kan aanvragen. Doe je ook straatwerk, laat dat dan vastleggen als nevenactiviteit. Voor spoor 3: ‘innovatie’ geldt binnen de SSEB-regeling geen SBI-code restrictie. Veel cumelabedrijven hebben grondverzet (43.12) als activiteit en komen dus, als dit bij KvK is geregistreerd, voor SSEB in aanmerking. Het verdient aandacht dit te controleren, het hoeft niet als hoofdactiviteit, te zijn geregistreerd. Jouw SBI-codes staan op het uittreksel van het handelsregister.
Let op: SBI-codes worden ook voor andere doeleinden gebruikt en kunnen daardoor ook (ongewenste) neveneffecten hebben als die, als hoofdactiviteit, worden vermeld voor bijvoorbeeld sectorindeling bij de belastingdienst en pensioenfondsen. Lees hier meer over in dit nieuwsbericht. Registreer extra activiteiten dus als nevenactiviteit.
3: Koop-/leaseovereenkomst met ontbindende voorwaarde Een aanvraag voor Subsidie SEB voor het aanschaf- of retrofitspoor kan alleen gedaan worden als je een schriftelijke overeenkomst tot koop of ‘financial leasing’ kunt overleggen. Deze overeenkomst moet dus voorafgaand aan de aanvraag van de subsidie met de leverancier worden overeengekomen.
Let op: de overeenkomst moet een ontbindende voorwaarde bevatten dat er alleen tot koop/lease wordt overgegaan indien subsidie wordt verleend. Leveranciers zijn als het goed is bekend met deze voorwaarde. Mogelijk heeft het wel consequenties voor planning van bouw en dus de levertijd. Neem daarom tijdig contact op met de leverancier/leasemaatschappij om dit te regelen.
4: Offerteaanvraag referentiemachine bij batterij-elektrische machines >100kW Met Subsidie SEB wordt in beginsel voor mkb-bedrijven tot 50 procent van de meerkosten ten opzichte van een referentiemachine (gangbare dieselvariant) vergoed. De hoogte van dat bedrag wordt voor batterij-elektrische machines tot 100 kW berekend met behulp van een formule. Voor machines boven 100 kW kan deze formule tot te grote afwijkingen van het werkelijke prijsverschil leiden, daarom is in dat geval vereist om bij de aanvraag eveneens een offerteaanvraag (koop/lease) van een referentiemachine in te dienen bij RVO. Vraag voor machines boven 100kW ook die aan bij de leverancier of leasemaatschappij.
Bron: www.cumela.nl
|