Afbeelding

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB)

gww
Na de stikstofuitspraak van de Raad van State in 2019 lagen bouwprojecten stil of liepen vertraging op omdat bouwbedrijven niet meer zomaar mochten bouwen in de buurt van Natura 2000-gebieden (beschermde natuurgebieden). Met een groot tekort aan woningen en infrastructuur moest er een oplossing komen. Deze kwam er in de vorm van een gedeeltelijke vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht voor tijdelijke stikstofemissies van activiteiten van de bouwsector.
Om de stikstof uitstoot in Nederland verder te reduceren heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een subsidieregeling geïntroduceerd om werkmaterieel in de bouw te verduurzamen. Met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel kunnen bouwondernemers vanaf mei 2022 met subsidie emissieloos bouwmaterieel kopen, zoals graafmachines shovels, betonmixers, heimachines, bouwaggregaten, en nog veel meer. De regeling SSEB bestaat uit drie onderdelen: 
1. Aanschafsubsidie Subsidie voor de aanschaf van emissieloze bouwmateriaal door ondernemingen in de bouwsector; de subsidie bedraagt maximaal 40% van de meerkosten ten opzichte van een gangbaar alternatief, met een maximum van € 300.000. Het budget voor de aanschafsubsidie in 2022 is € 23.500.000 voor bouwwerktuigen en hulpfuncties en € 1.670.000 voor bouwvoertuigen.
Stand van zaken tot en met juli 2022:
Bouwvoertuigen: • Totaal jaarbudget 2022: € 1.670.000 • Aangevraagd: € 1.141.404,13
Het restantbudget van € 528.595,87 is beschikbaar voor aanvragen die zijn ingediend op 9 mei 2022 voor de categorie bouwwerktuigen en hulpfuncties.
Bouwwerktuigen en hulpfuncties: • Totaal jaarbudget 2022: € 23.500.000 + € 528.595,87 (dit is het restantbudget van bouwvoertuigen) = € 24.028.595,87. • Aangevraagd: € 29.400.000.
Nog niet alle subsidieaanvragen voor bouwwerktuigen en hulpfuncties zijn beoordeeld. Het kan zijn dat er aanvragen worden afgewezen omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden. Ook worden soms aanvragen weer ingetrokken. In beide gevallen komt er dan weer budget vrij. 
2. Retrofitsubsidie Deze subsidie is bedoeld voor de ombouw van een nieuwe of al in gebruik zijnde bouwmachine tot een emissieloze bouwmachine. Bij de ombouw van een werktuig bedraagt de subsidie 40% (voor midden- en kleinbedrijf 50%)  van de netto investeringskosten van de maatregelen om de emissie terug te dringen, tot maximaal € 300.000. Het budget voor de retrofitsubsidie in 2022 is € 7 miljoen. 
• Totaal jaarbudget 2022: € 7.000.000 • Verleend: € 6.100.000 • Restantbudget: € 900.000 
3. Een innovatiesubsidie Binnen de SSEB Innovatie is er nog budget beschikbaar voor haalbaarheidsstudies en voor de tender projecten experimentele ontwikkeling.
• De haalbaarheidsstudie is open voor aanvragen tot 30 december 2022,17:00 uur. • De tender voor een project experimentele ontwikkeling is gesloten voor aanvragen. Deze was open tot 31 augustus 2022. In 2023 zal deze regeling weer geopend worden.
Het budget voor de innovatiesubsidie is in totaal € 10 miljoen. Hiervan is € 9 miljoen bestemd voor ondersteunen van experimentele ontwikkeling en € 1 miljoen voor haalbaarheidsonderzoeken.
Waarom SSEB? Het doel van de SSEB is het reduceren van de stikstofuitstoot van bouwmaterieel (bouwwerktuigen, hulpfuncties, bouwvoertuigen en zeegaande bouwvaartuigen) in overeenstemming met de doelstellingen van het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord. Dit zal resulteren in een toekomstbestendige bouwsector die minder of geen stikstof uitstoot. Schoner bouwmaterieel zorgt voor een schonere lucht en daarmee een gezondere omgeving.
Om de stikstof uitstoot in Nederland verder te reduceren heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een subsidieregeling geïntroduceerd om werkmaterieel in de bouw te verduurzamen.