ZIT ER TOEKOMST IN ASBESTSANERING?

renovatie
Eind 2024 moeten alle daken in Nederland asbestvrij zijn. Althans, als het aan de overheid ligt. Hoe staat de branche tegenover dit verbod? Is het haalbaar en realistisch en hoe ziet zij de toekomst van asbestsanering? Wij vroegen Stichting Ascert, en de brancheverenigingen VERAS en VOAM-VKBA om hun visie. 
,,Het asbestdakenverbod van de overheid is slechts een deel van de hele asbestoperatie die we nog voor de boeg hebben,” vertelt Arjan Hol, secretaris van VERAS. ,,Punt is alleen of het haalbaar is.” Het saneren van asbest is de dagelijkse praktijk van de leden van branchevereniging VERAS. Zo’n honderd sloopbedrijven en asbestverwijderingsbedrijven zijn aangesloten. De vereniging vertegenwoordigt hun belangen en voorziet hen van informatie over alles wat de sloopsector aangaat. Volgens VERAS is het alleen haalbaar als de vraag gelijkmatig groeit en niet iedereen tot het laatst wacht om het te laten verwijderen. Daar is nu de Versnellingsaanpak voor in het leven geroepen. ,,Het succes daarvan staat of valt met een goede communicatie door alle betrokken partijen. Gemeenten bijvoorbeeld spelen daarin ook een grote rol door te inventariseren, informeren en faciliteren.”
Vijf extra jaren Wat Rein Oosten, bestuurslid VOAM-VKBA, betreft mogen er wel vijf jaar bij opgeteld worden om de haalbaarheid van het asbestdakenverbod realistischer te maken. ,,Het zijn goede voornemens, het grote probleem is capaciteit. We komen simpelweg handen tekort om het uit te voeren. Er zijn genoeg opleidingen, maar het stokt bij het vinden van gemotiveerde mensen. En stel dat je wel extra mensen vindt, wat doe je dan na 2024 als deze extra mensen mogelijk niet meer nodig zijn?  Je kunt deze mensen dan niet zomaar op straat zetten. Positief aan het verbod is dat het bedrijven en particulieren bewust maakt van de risico’s van asbest. Want hoe je het ook wendt of keert, asbest is gevaarlijk.”
Protocollen Bij het saneren van asbest staat veiligheid voorop. Alle drie de partijen zijn het daarover unaniem over eens en maken zich hier hard voor. Zo is veilig en gezond werken één van de speerpunten in het beleid van VERAS. Bij VOAM-VKBA wordt hard gewerkt aan verdere protocollen om de veiligheid van saneerders en asbestinventariseerders te borgen. De door VOAM-KBA nog te ontwikkelen protocollen en reeds ontwikkelde protocollen zijn of worden opgesteld voor de veiligheid van déze groep. Zo is sinds vorig jaar het onderzoeksprotocol asbest in kruipruimten van bouwwerken ontwikkeld en op dit moment wordt hard nagedacht over een onderzoeksprotocol voor asbest in mest en stallen bij sloop of brand- en stormschade.
Veiligheid van saneerders Stichting Ascert is opgericht om te bevorderen dat asbest veilig wordt verwijderd en de gezondheid van mensen en het milieu er geen nadelen van ondervindt.,,Iedere dag werken saneerders met risico’s,” aldus voorzitter Elrie Bakker-Derks. ,,Het nemen van de juiste maatregelen is voor deze mensen van groot belang. Het is belangrijk om dat bewustzijn hoog te houden. Dat doen we onder andere door het ontwikkelen van permanente educatie. Wij zijn de uitvoeringsorganisatie van het certificatiestelsel en als stichting is het onze taak om voorstellen te doen voor regelgeving en overleg met onder meer het Ministerie van Sociale Zaken te faciliteren. In het kader van het asbestdakenverbod zijn wij nu aan het onderzoeken of een dakencertificaat wenselijk is om het proces te bevorderen. Deskundigheid over hoe asbestdaken te verwijderen is nodig. Stel dat het zover komt, dat zorgen wij voor opleiding en registratie van gecertificeerde bedrijven.”
Wat na 2024? De grote vraag is ‘hoe ziet de toekomst er uit voor asbestsanering ná 2024?’ ,Elrie Bakker-Derks: ,Voorlopig is er nog werk genoeg, wel zal het lastig blijven om voldoende mensen te vinden met de juiste kennis van zaken. Wat Rein Oosten betreft zal er de komende jaren genoeg werk blijven. ,,We richten ons nu op de daken, maar in gebouwen zit ook nog veel. Het asbestdakenverbod brengt ook op dat gebied een stuk bewustwording met zich mee. De economie trekt aan, particulieren en bedrijven willen verbouwen en dan komt de inventarisatieplicht om de hoek kijken.” Volgens Arjan Hol komt daar nog een ander belangrijk punt bij, namelijk het waarderen van het vakmanschap in de sector. ,,Instroom van nieuwe medewerkers in de sector is een uitdaging, daarvoor is het nodig om het vak van sloper en asbestverwijderaar aantrekkelijk te maken. De verwijdering van asbest  zal een keer eindig zijn, maar zover is het nog lang niet. Asbest zit nog in heel veel oudere gebouwen verwerkt. Ook daar moeten we een keer vanaf. Asbest is bovendien maar één van de gevaarlijke stoffen die slecht zijn voor onze gezondheid. Denk aan chroom6, ook deze en ander gevaarlijke stoffen zullen in de toekomst aangepakt moeten worden.”
Geert Rollingswier, eigenaar Veerkracht ,,Wij houden ons vooral bezig met de binnensanering van asbest. Oude portiekwoningen, flats en kantoorpanden die gerenoveerd of gesloopt moeten worden. Voor ons is er zeker nog wel twintig jaar werk te doen. Een hele tijd heeft de druk gelegen bij de asbestsaneerders. Daar is inmiddels een kwaliteitsslag gemaakt. Nu is het zaak om meer druk bij de pandeigenaren te leggen. Dat is nog te minimaal. Als de overheid echt van het asbest af wil, moet het de druk opbouwen. De strafmaat verhogen en subsidie afbouwen. Waarom bijvoorbeeld niet een verplicht asbestsaneringsrapport bij verkoop of verhuur van gebouwen van voor 1993? Of een asbestplan voor verhuurde kantoren, net als een evacuatieplan?” www.veerkracht.nl
Hans Nijkamp, RGS ,,Het saneren van asbest is een activiteit met een nog onbekende einddatum. Er moet echter nog erg veel asbest gesaneerd worden voordat Nederland asbestvrij is. De overheid heeft een streefdatum ingesteld om per 2024 alle asbestdaken, die in verbinding staan met de buitenlucht, te verbieden. Of deze einddatum haalbaar is, is nog maar de vraag. Op het moment moet er grofweg nog zo’n negentig miljoen vierkante meter aan asbestdaken worden gesaneerd. Als er aan het tempo niets zal veranderen zal dit nog wel enkele jaren extra gaan kosten. Naast asbestdaken zijn er natuurlijk talloze andere asbesthoudende materialen die in de komende jaren gesaneerd moeten worden.” www.rgs.nl
dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met VERAS, VOAM VKBA en ASCERT.